Správa nemovitostí

Nabízíme komplexní služby v oboru správy nemovitostí, zastupování vlastníků a ochrany jejich zájmů.

V rozsahu služeb daných příslušnou smlouvou o správě nemovitosti přebíráme jako správci povinnosti vlastníka nemovitosti vyplývajících z platných prováděcích předpisů.

Původních pět paragrafů zákona o vlastnictví bytů nahradilo 23 paragrafů nového občanského zákoníku. Podle důvodové zprávy se tím odstraňuje stav, kdy byly dosud některé významné otázky řešeny na úrovni podzákonného právního předpisu, což se jevilo jako dosti problematické. Samotná problematika společenství vlastníků je upravena v § 1194-1216 o. z. K pochopení všech souvislostí je zapotřebí dále minimálně nastudovat celou úpravu spoluvlastnictví (§ 1115-1239 o. z.), zejména bytového spoluvlastnictví (§ 1158-1222 o. z.). Nesmíme zapomenout ani na první část o. z., zejména na úpravu obecných ustanovení o právnických osobách, (§ 118-209 o. z.), a na úpravu spolku (§ 214-254, § 258-302 o. z.) s ohledem na přiměřené použití ustanovení o spolku v případě, že z ustanovení o společenství vlastníků nevyplývá něco jiného (§ 1221 o. z.).

Máme různé obsahové varianty na individuální poždavky správy nemovitostí. V základním všeobecném rámci nabízíme:

Provozně technické činnosti

          zajištění pravidelných zákonných revizí

          zajištění dodávek služeb (EI, plyn, vodo….)

 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor, chodníků…
 • vedení evidence nájemců bytů, nebytových prostor a pozemků ….
 • přebírání a předávání bytů, nebytových prostor a pozemků dle pokynů vlastníka…
 • vyhodnocování provozních nákladů, příp. návrhy úsporných opatření – organizačně, stavebně, technicky….
 • označení nemovitosti typem vlastníka, správcem a spojeními na důležité instituce

Stavebně technické činnosti

  sledování termínů revizí technických zařízení (plyn, EI..)
 • smluvní zajištění drobné údržby a oprav nemovitostí ve společných prostorách, bytech, nebytových prostorách a na pozemku
 • smluvní zajištění rozsáhlejších oprav, úprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů vč. kontroly provedení a správnosti účtovaných cen
 • vyjadřování se k záměrům nájemců bytů a nebytových prostor na stavební úpravy, které svým rozsahem podléhají i nepodléhají stavebnímu povolení (ohlašovací povinností). Předkládání těchto návrhů vlastníkovi k posouzení.
 • průběžné hodnocení stavu nemovitosti včetně podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů
 • vyjadřování se k záměrům nájemců bytů a nebytových prostor na stavební úpravy, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona
 • vyjadřování se k záměrům nájemců bytů a nebytových prostor na stavební úpravy, které svým rozsahem vyžadují stavební povolení, předkládání těchto záměrů vlastníkům k posouzení a schválení
 • smluvní zajišťování znaleckých a odborných posudků

Ekonomické činnosti

  předpis nájemného a služeb dle pokynů vlastníka a v souladu s prováděcími předpisy včetně kontroly úhrad
 • změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti s průběžnými změnami vyplývající z užívání jednotek nebo změnou prováděcích předpisů
 • výběr úhrad na bankovní účet nemovitosti
 • kontrola úhrad nájemného, služeb a příspěvků do fondů
 • upomínání pohledávky u dlužníka v případě včasného nezaplacení

Právní činnosti

  uzavírání smluv o nájmu bytů, nebytových prostor a pozemků dle pokynů vlastníka
 • smluvní ukončování nájmů z bytů, nebytových prostor a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě nebo vyplývající ze zákona
 • hlášení protiprávního obsazení bytu, nebytového prostoru pro zahájení správního řízení
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při prováděných změnách spoluvlastnických vztahů nebo změnách stavebně technických
 • sjednávání a případné uzavíraní pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem včetně zastupování vlastníka v případě likvidace pojistných událostí

Inženýrské činnosti a zadávání zakázek nad rámec běžně údržby

  příprava a návrh stavební zakázky (průzkum trhu, rozsah požadovaných činností, spolupráce s projektantem…)
 • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací nutných k podání žádosti o stavební povolení, obstarání stavebního povolení
 • spolupráce při zadání realizace stavby s dodavateli
 • smluvní zajištění stavebně technického dozoru investora
 • spolupráce na realizaci stavby
 • a další

Realitní činnosti

  součinnost při zajišťování pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemku …
 • součinnost při zajišťování prodeje jednotek, nemovitosti, pozemku…

Ostatní činnosti

  konzultace ve všech činnostech kolem nemovitostí
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu výkonu správy (technická, stavební, ekonomická..)
 • další činnosti dle vzájemné dohody