POUČENÍ

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

(dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany společnosti:
Realitní Kancelář Centrum, IČO: 690 80 631, se sídlem: Čelkovice 248, Tábor


(dále jen jako „Zprostředkovatel“)


a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele,


kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem
(dále jen jako „Zájemce“)

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:
        -  Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ; 

        -  Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje 
nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu vkorporaci svýjimkou podílu vbytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě; 

        -  Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu); 

        -  Zprostředkovatelská smlouva se uzavírá na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) - s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně ... dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy; 

        -  Návrhy Zprostředkovatelských smluv jsou uveřejněny na adrese www...; 

        -  Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – sjednané - procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále). V případě zprostředkování nájmu/podnájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve 
Zprostředkovatelské smlouvě. 

        -  Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní 
úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této; 

        -  Provize bude splatná do 14 dnů po dni, kdy došlo k uzavření zprostředkovávané smlouvy (tj. smlouvy Cílové uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem); 

        -  Veškeré náklady zprostředkovatele spojené sčinností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi; 

        -  Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ). 


Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):         - Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
        -  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e- mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

        -  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 
Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem. 


        Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy 
Adresát (zprostředkovatel): ... se sídlem: ...
e-mail: ..., FAX: ... 

     

   Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ... vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. ... 

     

Vaše jméno a příjmení: ... Vaše adresa: ...

Datum: ...


Váš podpis:


(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě
)


        Zprostředkovatel pro úplnost uvádí, že Zájemce má právo dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno

dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který

je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného

výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou

adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede

tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi

prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle

věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo

mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené

v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.


V Táboře dne 28.4.2016

Jana Jirková


(Zprostředkovatel)