PENB - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Jedná se o vyhodnocení roční potřeby energie na vytápění, přípravu teplé vody, úpravu vnitřního prostředí klimatizačním systémem (vlhčení a sušení vzduchu), chlazení, větrání a osvětlení včetně pohonů podpůrných systémů, jako jsou čerpadla, motory a ventilátory.

Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy (tj. roční potřeby energie) vztažené na 1 m2 celkové podlahové plochy a porovnání s referenční hodnotou.Průkaz ENB bude vyžadován novelou zákona č. 406/2000 sb. s účinností od 1. ledna 2013
1. 1. 2013 vstoupí do platnosti novela zákona č. 406/2000 sb. podle které bude povinnost zpracovat průkaz ENB rozšířena:


(A) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu:
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
2. při pronájmu celé budovy


(B) Předložit průkaz ENB nebo jeho ověřenou kopii:

 1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy

 2. možnému nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy

PENB - kdy ho nemusíte mít
Požadavky na energetickou náročnost budov nemusí být, podle ustanovení § 6a odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, mimo jiné splněny :
při změně dokončené budovy v případě, že vlastník budovy prokáže energetickým auditem, že to není technicky a funkčně možné nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy, její provozní účely nebo pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu (např. zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči)

 • u budov dočasných s plánovanou dobou životnosti do 2 let

 • u budov experimentálních

 • u budov s občasným užíváním, zejména pro náboženské činnosti

 • u budov obytných, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce

 • u budovy samostatně stojících o celkové podlahové ploše menší než 50 m2

 • u budov obsahující vnitřní technologické zdroje tepla

 • u výrobních budov v průmyslových areálech

 • u provozoven a neobytných zemědělských budov

 • s nízkou roční spotřebou energie na vytápění

 • Platnost průkazu ENB je 10 let

 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy